Styrelsen

Ordförande: David Bichsel
Vice ordförande: Gustaf Trogen
Kassör: Gunilla Trogen
Ledamöter: Joakim Husberg, Martin Dalin, Stefan Jansson, Ann-Sofie Trogen
Suppleanter: Lena Jansson, Sofie Husberg, Leif Hansson.

Stadgar för SAIK Bandys supporterklubb

SAIK Bandys supporterklubb bildades den 14:e februari 1995. Föreningens syfte är att främja intresset för bandy i allmänhet och SAIK BANDY i synnerhet.

§ 1 Föreningen består av betalande medlemmar samt hedersmedlemmar.

§ 2 Medlemskap erhålles genom erläggande av medlemsavgift, vilken fastställs vid ordinarie årsmöte.
Styrelsen har rätt att avslå ansökan om medlemsskap om det kan förutsättas att vederbörande kommer att motarbeta  föreningens mål och intressen.
Till hedersmedlem kan utses den som gjort föreningen stora tjänster eller på ett utmärkt sätt främjat dess syften. Hedersmedlem utses på förslag av styrelsen på föreningens ordinarie årsmöte, och är befriad från årsavgifter.

§ 3 Medlem som vill utträda ur föreningen får så göra vid tiden för förnyelse av medlemsavgiften.

§ 4 Medlem som skadat föreningens anseende kan efter beslut av styrelsen uteslutas ur föreningen. Medlem som uteslutits ur föreningen äger rätt att vid följande ordinarie årsmöte söka ändring i styrelsens beslut.

§ 5 Föreningens angelägenheter sköts av en styrelse bestående av ordförande som väljs på två år, sex stycken ledamöter varav tre väljs på ett år och tre väljs på två år, två stycken suppleanter som väljs på ett år, en valberedning bestående av två personer valda på ett år samt en revisor.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör. I ordförandens frånvaro inträder vice ordförande. I övrigt fördelas uppgifterna bland styrelsens ledamöter enligt dess bestämmande.

§ 6 Styrelsen sammanträder på kallelse från ordförande eller vid av styrelsen tidigare beslutat datum.
Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av styrelsens ledamöter är närvarande.

§ 7 SEKRETERAREN skall:
- föra och förvara protokoll över styrelsens sammanträden.
- registrera och förvara inkommande skrivelser.
- om icke annat bestämmes, underteckna alla utgående skrivelser och förvara kopior till dessa.
- föra medlemsregister.
- upprätta förslag till styrelsens årsberättelse mm.

KASSÖREN skall:
- uppbära alla avgifter (anslag) till och verkställa utbetalningar för föreningen. Större utbetalningar (över 5000 kr) skall dock attesteras av ordföranden.
- föra fullständig kassabok över föreningens räkenskaper.
- för årsmöten och styrelsen framlägga föreningens ekonomiska ställning.

§ 8 Föreningen har inga ekonomiska eller ansvarsmässiga åtaganden, utan är helt fristående gentemot SANDVIKENS AIK BANDY.

§ 9 Årsmöte skall hållas årligen inom tiden 1 maj – 30 juni. Arbetsår räknas från 1 maj – 30 april nästföljande år.
Extra årsmöten hålls när så kräves. Tidpunkt och plats för mötena bestämmes av styrelsen. Kallelse och dagordning inför årsmöte skall skriftligen utsändas senast åtta dagar före mötet.

§ 10 Rösträtt tillkommer betalande medlem samt hedersmedlem. Rösträtt får ej utövas med fullmakt.

§ 11 Årsmöten är beslutsmässiga med det antal medlemmar som är närvarande. Undantag § 14.

§ 12 Följande dagordning gäller vid årsmöte:

1. Frågan om mötets behöriga utlysande.
2. Val av:
 a) ordförande för mötet.
 b) sekreterare för mötet.
3. Val av:
 a) två stycken justeringsmän att jämte ordförande justera mötets protokoll.
 b) rösträknare.
4. Styrelsens verksamhetsberättelse.
5. Revisorns berättelse.
6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelse för den tid revisionen avser.
7. Val av:
 a) ordförande som dessutom är styrelsens ordförande.
 b) sex stycken ledamöter.
 c) två suppleanter samt en revisor (i detta val får ej styrelsens ledamöter deltaga).
8. Utseende av en valberedning bestående av två personer  för nästa årsmöte.
9. Förslag som väckts av styrelsen eller inlämnats av röstberättigad medlem 14 dagar före mötet, ( förslag  om stadgeändring eller upplösning av föreningen minst 30 dagar före mötet ).
10. Fastställande av årsavgifter.
11. Övriga frågor.

§ 13 Verksamhets- och räkenskaps
året omfattar tiden 1 maj - 30 april nästföljande år.

§ 14 Förslag om ändringar av dessa stadgar eller om föreningens upplösande får upptagas till avgörande endast vid ordinarie årsmöte. För godkännande av sådana förslag erfordras beslut av minst 50% av vid mötet närvarande röstberättigade medlemmar.

§ 15 Beslut om upplösning av SANDVIKENS AIK BANDYs SUPPORTERKLUBB skall innehålla föreskrift om användning av SAIK BSK:s tillgångar för bestämt supporterfrämjande ändamål.
Beslut skall omedelbart delgivas SANDVIKENS AIKs Bandysektion genom bestyrkta avskrifter av styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet och åtföljas av revisionsberättelse jämte balans- samt vinst- och förlust-räkning